R & R Creative Photography | Thaesha & Sam Engagement

0001_8434_Thaesha&Sam_J12910002_8436_Thaesha&Sam_J12910003_8438_Thaesha&Sam_J12910004_8440_Thaesha&Sam_J12910005_8441_Thaesha&Sam_J1291-Edit0006_8446_Thaesha&Sam_J12910007_8448_Thaesha&Sam_J12910008_8451_Thaesha&Sam_J12910009_8453_Thaesha&Sam_J1291-Edit0010_8456_Thaesha&Sam_J12910011_8459_Thaesha&Sam_J12910012_8463_Thaesha&Sam_J12910013_8464_Thaesha&Sam_J12910014_8467_Thaesha&Sam_J12910015_8468_Thaesha&Sam_J12910016_8470_Thaesha&Sam_J12910017_8471_Thaesha&Sam_J12910018_8472_Thaesha&Sam_J12910019_8479_Thaesha&Sam_J12910020_8480_Thaesha&Sam_J1291-Edit